กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวภัทรพร แช่มโชติ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายทวีศักดิ์ บุญชู
ครูชำนาญการ

นายเสฏฐวุฒิ นันตเสนีย์
ครู

นางสาวนิภาภัทร เอี่ยมสุเมธ
ครูผู้ช่วย