กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจิรวัฒน์ คชวงษ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายวิมล สุทิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางทองหยิบ โสภวชิรากร
ครูชำนาญการพิเศษ