กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนตรี เผือกทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประภาส คำปา
ครู