กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอริสา พุ่มพิศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสามารถ นาน้ำเชี่ยว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสายสนม บุญชู
ครูชำนาญการ