กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนพงศ์ อยู่ชา
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเบ็ญจวรรณ วงษ์จันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายประดิษฐ์ บุญเส็ง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภาวิตรี รักไทยวัฒนา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเอกพล โพธิขวัญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวศริญญา น้ำรักษ์
ครูอัตราจ้าง