กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายพิพัฒน์ ปานบุญ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายณรงค์ศักดิ์ มีศิลป์
ครู

นางสาวรอยพิมพ์ กรอบเพ็ชร
ครู

นายจีระศักดิ์ จันทรังษี
ครู