กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชรี บุญปลีก
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนันท์นณัฎฐ์ นาน้ำเชี่ยว
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธัญญาเรศ พงษ์ธนู
ครู