ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายประจวบ อินทรวิเชียร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค. 19 - 09 ธ.ค. 27
ชื่อ-นามสกุล : นายสวัสดิ์ หล่อสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ธ.ค. 27 - 12 มิ.ย. 28
ชื่อ-นามสกุล : นายนิพนธ์ โห้งาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 มิ.ย. 28 - 14 มิ.ย. 33
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต บุญประดับ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ต.ค. 33 - 01 ต.ค. 37
ชื่อ-นามสกุล : นายโอรส อินทวิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 ต.ค. 37 - 30 ก.ย. 39
ชื่อ-นามสกุล : นางปาลิดา กุลรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 พ.ย. 39 - 14 มี.ค. 42
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดพันธ์ มูรธานันท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 มี.ค. 42 - 04 พ.ย. 43
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.บุญมั่น สวนแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 31 ม.ค. 44 - 01 ต.ค. 45
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สุขขุม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 พ.ค. 46 - 30 เม.ย. 46
ชื่อ-นามสกุล : นายกิตติคม ทิพเนตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 01 พ.ค. 46 - 04 ม.ค. 49
ชื่อ-นามสกุล : นายวัฒนชัย พันธ์ุพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 06 ม.ค. 49 - 07 ต.ค. 55
ชื่อ-นามสกุล : นายรณชัย นิ่มสกุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 ต.ค. 55 - 12 พ.ย. 57
ชื่อ-นามสกุล : นายมงคล บกสกล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 13 พ.ย. 57 - 03 พ.ย. 59
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาภาพร วรรณสุนธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 04 พ.ย. 59 - 25 ต.ค. 61
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ รักงาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ต.ค. 61 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจบ เฉลยมรรค
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :