คณะผู้บริหาร

นายบรรจบ เฉลยมรรค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมชาย ขจรศักดิ์ชัย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพัชรีย์ บุญปลีก
ครูชำนาญการ

นางสาวภัทรพร แช่มโชติ
ครู

นายจิรวัฒน์ คชวงษ์
ครูชำนาญการ