ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2516 โดย

 

นายหลุย เผ่นโผน ครูใหญ่ โรงเรียนวัดบ้านเพชร

นายสังวาล บุญลา

นายทวี กลุ่มไหม 

นายชื่น ขาวพันธุ์ 

นายฉลวย มุขทอง

นาย เลี่ยม น่วมโพธิ์ 

และ ท่านพระครูหมุน ธมฺมทตฺโต วัดบ้านเพชร

 

        ได้ร่วมแรงร่วมใจกับประชาชน จัดหาที่ดินได้ ประมาณ 30 ไร่ ขออนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเรียนขึ้นในต้นปีการศึกษา 2516
         ปีแรกมีนักเรียน 63 คน ต่อมาในปี 2518 นายสงวน สาริตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ได้รวบรวมประชาชนบริจาคเงินซื้อที่ดินอีก 37 ไร่เศษ ย้ายโรงเรียนมาตั้งในที่ดินแปลงใหม่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและเป็นที่ดอนกว่า ได้ปลูกสร้างอาคารและ บ้านพักครูซึ่งอยู่มาจนทุกวัน โดยมี นายประจวบ อินทรวิเชียร เป็นครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่เรื่อยมา
         ในปีการศึกษา 2522 โรงเรียนได้เข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท(มพช.) และได้รับ งบประมาณเพิ่ม สร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคารวิทยาศาสตร์ อาคารเรียน บ้านพักครู บ้านพักภารโรง และโรง ฝึกงาน 3 หลัง หอถังน้ำ และดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้น
          สำหรับปีการศึกษา 2527 ขออนุมัติกระทรวงศึกษาธิการขอเปิดรับนักเรียน 6 ห้องเรียน ประมาณ 240 คน แต่กรมสามัญศึกษาให้เปิด 6 ห้องเรียน จำนวน 300 คน รับได้จริง 215 คน นับว่าได้เกินกว่า
          ทุกปีที่ผ่านมา 55- 60 % โรงเรียนจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระบบ 5 : 4 : 4 รวม 13 ห้องเรียน มีนักเรียน 498 คน ซึ่งประชาชนให้ความสนใจและร้องขอให้เปิดการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีการศึกษา 2528 เนื่องจากผู้ปกครองขาดทุนทรัพย์ไม่สามารถส่งบุตรหลานไปเรียนไกล ๆ ได้